KruNoiy


แบบทดสอบก่อนเรียน

  

   
   

แบบทดสอบก่อนเรียน

   

หน่วยการเรียนรู้ที่     1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

   

 

   
   

                            

 

 คำชี้แจง  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. เพราะเหตุใดมนุษย์ต้องนับถือศาสนา

    ก กฎหมายบังคับ

    ข นับถือตามบิดามารดา

    ค ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

    ง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

2. จุดมุ่งหมายสำคัญของศาสนาทุกศาสนาคืออะไร

    ก เน้นการเข้าใจหลักธรรม

    ข สอนให้ยึดมั่นในองค์ศาสดา

    ค เน้นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

    ง สอนให้ศาสนิกชนของตนทำความดี

3. ศาสนามีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร

    ก เป็นที่พึ่งทางใจ

    ข แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม

    สร้างความกลมเกลียวในสังคม

      เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

4. หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ เป็นคำสั่งสอนของใคร

    ก ครูอาจารย์      

    ข พระภิกษุสามเณร  

    ค ศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนา

    ง พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 

5. ข้อใดคือองค์ประกอบของศาสนา

    ก ศาสดา คัมภีร์ สาวก ศาสนสถาน ศาสนพิธี ศาสนิกชน

    ข ศาสดา คัมภีร์ เทวทูต ศาสนสถาน ศาสนพิธี ศาสนิกชน

    ศาสดา คัมภีร์ พุทธบริษัท 4 ศาสนสถาน ศาสนพิธี ศาสนิกชน

     ศาสดา  สาวก ศาสนสถาน ศาสนพิธี พุทธสาวกและพุทธสาวิกา

6. หนังสือที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีชื่อเรียกว่าอะไร

    ก คัมภีร์ไบเบิล

    ข พระไตรปิฎก

    คัมภีร์พระเวท

    คัมภีร์อัลกุรอาน

7. ศาสนาใดเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์

    ก คริสต์ศาสนา

    ข ศาสนาอิสลาม

    พระพุทธศาสนา

      ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู

8. การทรมานพระวรกายให้ลำบากด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร เกี่ยวข้องกับ

   ศาสดาของศาสนาใด

    ก คริสต์ศาสนา

    ข ศาสนาอิสลาม

    พระพุทธศาสนา

      ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู 

9. เหตุการณ์ใดไม่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์

    ก ตอนอยู่ในวัยเด็กหนีภัยไปอยู่ในประเทศอียิปต์

    ข แสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่า ปฐมเทศนาบนภูเขา

    หลังสิ้นพระชนม์ได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งก่อนเสด็จสู่สวรรค์

    ประกาศศาสนาอยู่เป็นเวลา 6 ปี จากนั้นก็ถูกจับและถูกประหารชีวิต

10. เหตุการณ์ใดไม่เกี่ยวข้องกับนบีมุฮัมมัด

    ก เกิดในตระกูลของพ่อค้าและกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่เด็ก         

    ข เริ่มต้นเผยแผ่ศาสนาแก่พวกญาติมิตรและผู้ใกล้ชิด แต่ก็พบอุปสรรค 

    เป็นผู้นำโองการมาบอกว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคืออัลลอฮ์

    นอกจากจะเป็นประมุขของศาสนาแล้วยังมีฐานะเป็นผู้ครองเมืองยาทริบอีกด้วย

11. การนำเอาหลักคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั้นเพื่อมุ่งหมายสิ่งใดเป็นสำคัญ

    เพื่อให้เชื่อในกฎแห่งกรรม

    ข เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต

    เพื่อให้ระลึกถึงบุคคลอื่นในทางที่ดีที่ชอบ

    ง เพื่อให้ซาบซึ้งและสามารถเผยแผ่ศาสนาได้

12. ศาสนาเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมสังคมได้อย่างไร

    ศาสนาวางหลักเกณฑ์ให้ทุกคนปฏิบัติเหมือนกัน

    ข ศาสนาสอนให้ทุกคนละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี

    ศาสนายกย่องค่านิยมที่ดีที่เป็นจุดมุ่งหมายของสังคม

    ง ศาสนาให้แนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับบุคคลอื่น

13. “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” เป็นหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาใด

    คริสต์ศาสนา

    ข ศาสนาอิสลาม

    พระพุทธศาสนา

    ง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

14. การกระทำใดถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งทางกายและจิตใจของมุสลิม

    การนมาซ

    ข การถือศีลอด

    การจ่ายซะกาต

    ง การบำเพ็ญฮัจญ์

15. การถือศีลอดของศาสนาอิสลามมีความคล้ายคลึงกับหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาข้อใด

    การบำเพ็ญเพียร

    ข การรักษาศีลอุโบสถ

    การปฏิบัติธุดงควัตร

    ง การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

16. คำสอนสำคัญของคริสต์ศาสนาคือข้อใด

    อริยสัจ 4 ประการ

    ข บัญญัติ 10 ประการ

    หลักปฏิบัติ 5 ประการ

    ง หลักศรัทธา 6 ประการ 

 

17. หลักปฏิบัติใดของศาสนาอิสลามที่ไม่ได้บังคับให้ผู้นับถือต้องปฏิบัติ

    การนมาซ

    ข การถือศีลอด

    การปฏิญาณตน

    ง การประกอบพิธีฮัจญ์

18. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ

    การมีนิสัยตระหนี่

    ข การมีระเบียบวินัย

    การเคารพกฎหมาย

    ง การรู้จักพึ่งพาตนเอง

19. การที่เราทำกิจวัตรประจำวันของตนเองโดยไม่ต้องให้บุคคลอื่นคอยตักเตือน แสดงว่าเรา

      มีค่านิยมพื้นฐานข้อใด

    การมีระเบียบวินัย

    ข การรู้จักพึ่งพาตนเอง

    การประหยัดและอดออม

    ง การมีความขยันหมั่นเพียร

20. นายน้อยวิ่งข้ามถนนใต้สะพานลอย แสดงว่านายน้อยขาดคุณธรรมพื้นฐานข้อใด

    ความรักชาติ

    ข การรู้จักพึ่งตนเอง

    การเคารพกฎหมาย

    ง ความขยันหมั่นเพียร

 

 

 


Generated 0.558883 sec.