janwimonl33


ผลการเรียนรู้

                       


                           ส22103  ประวัติศาสตร์ 4    ม. 2   
   20 ชั่วโมง    0.5 หน่วยกิต

 

           การสืบค้น วิเคราะห์ และการปฏิบัติการ เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา โดยระบุภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี รวมทั้งอิทธิพลของภูมิปัญญาต่อการพัฒนาชาติไทย

           โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และจัดการความรู้  มีการปฏิบัติการแก้ปัญหา กระบวนการเผชิญสถานการณ์  และ กระบวนการกลุ่ม          

           เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความรักชาติของบรรพบุรุษ โดยให้มีความรักและตระหนักในความเป็นชาติของตนเอง รวมทั้งรักษาชาติให้มั่นคงเฉกเช่น บรรพบุรุษและธำรงเอกราชไว้ให้ยืนยง ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป


Generated 0.021971 sec.