EPOPSC


ผลการเรียนรู้

                       ตัวขี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ 

๑.      สืบค้นข้อมูลและอธิบายปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์(ว๔.๑ ม.๑/๑ )

๒.     ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ(ว๔.๑ ม.๑/๒ )

๓.     ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ(ว ๕.๑ ม.๑/๑ )

๔.     สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์(ว ๕.๑ ม.๑/๒ )

๕.     อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อนโดยการแผ่รังสี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์(ว ๕.๑ ม.๑/๓)

๖.     อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน(ว ๕.๑ ม.๑/๔)

๗.     สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก(ว ๖.๑ ม.๑/๑ )

๘.     ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ(ว ๖.๑ ม.๑/๒ )

๙.      สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์(ว ๖.๑ ม.๑/๓)

๑๐.    สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ(ว ๖.๑ ม.๑/๔)

๑๑.    สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม(ว ๖.๑ ม.๑/๕)

๑๒.    สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด(ว ๖.๑ ม.๑/๖)

๑๓.    สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม(ว ๖.๑ ม.๑/๗)

๑๔.    ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้(ว ๘.๑ ม.๑/๑ )

๑๕.    สร้างสมมุติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี(ว ๘.๑ ม.๑/๒)

๑๖.     เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม(ว ๘.๑ ม.๑/๓)

๑๗.     รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ(ว ๘.๑ ม.๑/๔)

๑๘.     วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมุติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ(ว ๘.๑ ม.๑/๕)

๑๙.     สร้างแบบจำลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ(ว ๘.๑ ม.๑/๖)

๒๐.     สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้ อื่นเข้าใจ(ว ๘.๑   ม.๑/๗)

๒๑.     บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม(ว ๘.๑ ม.๑/๘)

๒๒.    จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(ว ๘.๑ ม.๑/๙)


Generated 0.019858 sec.