KruRPiyaporn


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การนับถือพระพุทธศาสนา ของประเทศต่างๆทั่วโลกพุทธประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก ชาดก และ ศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรมสำคัญ ได้แก่ กรอบอริยสัจ 4 สังฆคุณ 9 พุทธศาสนสุภาษิต และการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศเบื้องขวาในทิศ 6พุทธปณิธาน 4ในมหาปรินิพพานสูตร หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธเพื่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การธำรงรักษาศาสนาเช่นการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตน ศาสนพิธี เช่นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต์และแผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน และวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ

 

ศึกษากฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายสิทธิมนุษยชน และ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 

ศึกษาระบอบการปกครองในปัจจุบันและ ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ

 

ศึกษาการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย รวมทั้งผลกระทบและแนวทางทางแก้ไข

 

ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบทบาทหน้าที่สำคัญของรัฐ และ การตรวจสอบอำนาจรัฐ

 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตน เป็น พลเมืองดีของประเทศชาติ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประเทศและสังคมโลก ตามหลักการของพระพุทธศาสนา

 

 

 

 


Generated 0.015330 sec.