EPOPSC


คำอธิบายรายวิชา

                  

      คำอธิบายรายวิชา
  รหัสวิชา ว 21102    รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา      60 ชั่วโมง/ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต        ภาคเรียนที่ 2

              ศึกษา วิเคราะห์  สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและการคายความร้อนโดยการแผ่รังสี สมดุลความร้อน ผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสาร และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศที่มีต่อผลปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นต่อการดำรงชีวิตของประชากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี การแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ ปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน ผลของภาวะโลกร้อน และฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลของการกัดเซาะ การชะล้างพังทลาย การกัดกร่อน การพัดพา การทับถม การเคลื่อนของเปลือกโลกต่อกระบวนการยกตัว ยุบตัว การคดโค้ง
โก่งงอ การผุพัง การพัดพา การทับถมของภูมิประเทศในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหามีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
            เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

Generated 0.015100 sec.