Maxinmath


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ค 21101   คณิตศาสตร์                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1              เวลา   60   ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

                 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม      เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม     การเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์    การบวก    การลบ    การคูณ    การหารจำนวนเต็ม    การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก   การลบ   การคูณ    การหารจำนวนเต็ม     การตรวจสอบคำตอบความสมเหตุสมผลที่เกิดจากการบวก   การลบ   การคูณ   การหารของจำนวนเต็ม     ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ    การคูณกับการหารจำนวนเต็ม      ความหมายและการหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม    การหา ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ    สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา     พื้นฐานทางเรขาคณิตเกี่ยวกับการสร้างมุม    การแบ่งส่วนของเส้นตรง     การสร้างรูปทางเรขาคณิตสองมิติ    และ สมบัติทางเรขาคณิต      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

                  โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

                    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์


Generated 0.021632 sec.