janwimonl33


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

     รหัสวิชา  ส 22101  ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา 20 ชั่วโมง /ภาคเรียน  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1

 

คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์

          ศึกษา หลักฐานความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ  การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ตลอดจนพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  และความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

 

รหัสตัวชีวัด  ส4.1/1, ส4.1/2, ส4.1/3, ส4.2/1, ส4.2/2


Generated 0.015452 sec.