kruploycom


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ง 22102  เทคโนโลยี 2                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            เวลา  20  ชั่วโมง/ภาค                จำนวน 0.5 หน่วยกิต

         

            ศึกษากระบวนการเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยีเป็นภาพร่าง 3 มิติหรือภาพฉาย เพื่อสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการจำลองความคิดและ การรายงานผล เพื่อนำเสนอวิธีการ การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

           ใช้ทักษะสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบภาพร่าง 3 มิติหรือภาพฉาย การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิต การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

            มีจิตสำนึกในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน  อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  


Generated 0.021068 sec.