Kru-Chit


คำอธิบายรายวิชา ท 21101
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท21101  ภาษาไทย 1                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                       เวลา 60 ชั่วโมง                        จำนวน 1.5  หน่วยกิต
 
      อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภท กลอนสุภาพ กลอนสักวา กาพย์ยานี 11  ได้ถูกต้องเหมาะสม จับใจความสำคัญ ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ  ตีความคำยากจาก เรื่องเล่า ประสบการณ์   เรื่องสั้น  บทสนทนา นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนแนะนำตนเอง แนะนำสถานที่สำคัญ เขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความเชิงพรรณนา  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน โดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจนเหมาะสม และสละสลวย  พูดสรุปใจความสำคัญ เล่าเรื่องย่อ  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร้างคำประสม คำซ้ำ คำซ้อน คำพ้อง วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สรุปเนื้อหา ความรู้ วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ ศาสนา   ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์ประวัติศาสตร์  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการศึกษาค้นคว้า  เห็นคุณค่าของภาษาไทย ภูมิใจ รักความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

ท1.1   ม1/1-6,9

ท2.1   ม1/1-5

ท3.1   ม1/1-3

ท4.1   ม1/1-3

ท5.1   ม1/1-5

รวม   23  ตัวชี้วัด

 

 

Generated 0.015257 sec.