plan


งานเลขาผู้อำนวยการโรงเรียน ✻
66882 (200 x 200).jpg
นางศรุดา ตระกูลวรรณา

1116465mvqznxdwre.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1116465mvqznxdwre.gif

1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก

2. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนรู้และสามารถอัดสำเนาเอกสารได้

3. รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานและร่างสุนทรพจน์ พิมพ์ร่างเอกสารที่จะนำไปพิมพ์โฆษณา

4. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้ผู้อำนวยการ

5. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม

6. จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่าง ๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจนสามารถวาง รูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน

7. เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ

8. เสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังแผนกต่างๆ

9. งานด้านคอมพิวเตอร์ ต้องดูแลการวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยงานด้านเอกสาร สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งการเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติได้ด้วย

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

605703vsl24oz381.gif

Generated 0.015151 sec.