plan


งานธุรการ สารบรรณกลาง ✻
ป้าตา (200 x 200).jpg
นางสาวเมตตา ภู่ศรี

1116465mvqznxdwre.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1116465mvqznxdwre.gif

1. ทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งข้อมูลการรับหนังสือราชการของผู้บริหารที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากบุคลากร  หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก นำเสนอผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทราบ หรือสั่งการ รวมถึงข้อมูลการมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่เรื่องที่มีการเก็บข้อมูล

2. ทำหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  ติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำหนังสือราชการ  ประกาศ   คำสั่งของโรงเรียนในแต่ละปี และเป็นแหล่งสืบค้นหลักฐานและข้อมูลอ้างอิงประกอบการบริหารงานของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ

3. ทำหน้าที่คัดกรอง พิจารณาแยกหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบ  โดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด

4. ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของการจัดทำหนังสือราชการ ประกาศ  คำสั่ง  ของโรงเรียนที่หน่วยงานต่าง ๆ  ก่อนนำเสนอผู้บริหารระดับสูงลงนาม เพื่อให้ระบบงานเอกสารของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5. ดูแล รับผิดชอบ การแจ้งเวียนข่าวสาร  นโยบาย  เรื่องราชการต่าง    ที่ผู้บริหารสั่งการไปยังหน่วยงานภายในโรงเรียนให้ทราบทั่วถึง

6. ดูแล รับผิดชอบ  การรับ-การส่งข่าวสารผ่านโทรสารของโรงเรียน  และนำแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยเร็ว

7. ดูแล  ให้บริการ  ด้านการรับ-ส่งจดหมาย  ธนาณัติ  พัสดุภัณฑ์  ไปรษณียภัณฑ์ของบุคลากร  และหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน  ให้เป็นไปด้วยความสะดวก และคล่องตัวในการดำเนินการ

8. ดูแลรับผิดชอบการเสนอแฟ้มหนังสือราชการที่ผ่าน รองผู้อำนวยการ เสนอผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ 

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


605703vsl24oz381.gif

Generated 0.538012 sec.