Krukarn


การจัดการเรียนรู้

เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ดูที่นี่เท่านั้น
เรื่องที่ 1 ต้องส่งอะไรบ้าง
1.Science toon ไม่ส่งติด ร
2.หนังสั้นดาราศาสตร์ ไม่ส่งติด ร
3.ทำงานย้อน week1-8 หรือเลือกลอกข้อสอบ Online ...
4.เข้าสอบ Online Quiz ทุกชุด
5.ส่งตารางคะแนนให้ครูที่ข้อความส่วนตัวเพจ และกรอกคะแนนทั้งหมดที่หัวหน้า
ทุกรายการรับวันสุดท้ายในคาบเรียนสุดท้าย
.........................................................................................
เรื่องที่ 2 จะส่งคะแนนเก็บอย่างไร
เขียนข้อความตอนส่งว่า ' ส่งตารางคะแนน ของ.......ตามด้วยรหัสกับชื่อ นร.เป็นภาษาอังกฤษ'
ข้อมูลที่ส่งกลับต้องตรงกับใบเช็คคะแนนที่หัวหน้า
แนะนำ Blog จัดการเรียนรู้ของครู : http://Krukarn.debsirinsp.ac.th/
Download ตารางคะแนนเก็บที่นี่ http://km.debsirinsp.ac.th/external_links.php?links=2328
ส่งกลับที่ข้อความส่วนตัวเพจ ภายใน วันที่ 19 กันยายน 2559
..............................................................................
เรื่องที่ 3 เฉลยแบบทดสอบ Online ตั้งแต่ week 10-17
จะนำเฉลยขึ้นหลังวันที่ 4 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเข้าสอบหลังจากเฉลยแล้วไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
................................................................................
เรื่องที่ 4 จะทำคะแนนเก็บให้ได้มากที่สุดอย่างไร
สำหรับผู้ที่มีคะแนนน้อยหรือยังไม่ได้ส่งงานย้อนหลังทุกประเภท ให้ปฏิบัติดังนี้
@@@คะแนนช่องที่ 1 เต็ม 15 คะแนน ไม่มีเลย ให้ลอกข้อสอบ ชุด A,B,C พร้อมเฉลยข้อถูก ได้ชุดละ 3 คะแนน
@@@คะแนนช่องที่ 2 เต็ม 15 คะแนน ไม่มีเลย ให้ลอกข้อสอบ ชุด D,E พร้อมเฉลยข้อถูก ได้ชุดละ 5 คะแนน
@@@ส่วนคนที่ต้องการเพิ่มคะแนนก็สามารถเลือกทำงานได้ กำหนดส่งภายในคาบเรียนสุดท้ายเท่านั้น !!!!!!!!!!!
@@@ตรวจสอบคะแนนเก็บ1-2559 คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/2016-Science-for-life-32281-965928356858850/photos/

......................................................................................week 01 May 16-20 2016 ( 100 points )
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 1 ( Science for life 1)
รหัส ว 32281
ชื่อวิชาดวงดาวและโลกของเรา ( Stars and our world) 
ครูผู้สอน กานต์พิชชา จีระศิริ
ห้องพัก กลุ่มบริหารนโยบายและแผน อาคาร 1 ชั้น 2
Line ID: karnpitchasp
รหัสส่งงาน 51009Karnpitcha 
Page ที่ใช้จัดการเรียนรู้
2016 Science for life 32281
คะแนนเก็บ 60 : 40 ( สอบกลางภาค,ปลายภาค )
ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง( 8 คาบ)
รายงาน 2 ฉบับ งานกลุ่ม 1 ชิ้น งานเดี่ยว 1 ชิ้น
ทุกหน้าสมุดต้องเขียนชื่อตนเอง การส่งงานให้ถ่ายภาพส่ง
การเก็บคะแนนจะเก็บท้ายคาบการเรียนทุกครั้ง

13263801_968882023230150_7592641810179389962_n.jpg
48seabmb64g.png

week 02 May 23-27 2016 ( 300 points)
บทที่ 1 กำเนิดเอกภพ
1.1 กำเนิดอนุภาคในเอกภพ ( 100 points)
1.2 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ( 100 points)
1.3 กาแล็กซี ( 100 points)
ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเนื้อหาแล้วเลือกนำเสนอด้วยเทคนิค Comic toon และ Mind mapping ลงในสมุดงาน
หนังสือเรียนดวงดาวและโลกของเราhttp://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/4/eBook/
กระบวนการเรียนรู้
*งานในคาบเรียนให้ทำตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้า 3 โดยศึกษาเนื้อหาแต่ละส่วนแล้วสรุปองค์ความรู้ นำเสนอด้วยเทคนิค Comic toon
การบ้านตั้งแต่หน้า 4-14

48seabmb64g.png

week 03 May 30-June 3 2016 ( 150 points)
บทที่ 2 ดาวฤกษ์
หาคำตอบจากการเรียนวันนี้
* โชติมาตรคืออะไร
*การทดลองเทียน 2 แท่งห่างกัน 10 เมตร
*ดาวฤกษ์ที่มีค่าโชติมาตรเลขน้อยกับเลขมาก ดวงไหนสว่างกว่ากัน
*ระยะห่างระหว่างดาวเรียกหน่วยอะไร
*พาร์เซกคืออะไร
*มุมแพรัลแลกซ์คืออะไร
*2.1 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ ( 50 points)
โชติมาตร
ความส่องสว่าง (Brightness) เป็นพลังงานที่ดาวฤกษ์ปลดปล่อยออกมาต่อหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นวัตต์/ตารางเมตร
แต่เนื่องจากดวงตาของมนุษย์ไม่มีความละเอียดพอที่จะจำแนกพลังงานในระดับนี้ได้ นักดาราศาสตร์จึง
กำหนดค่าเปรียบเทียบอันดับความสว่างของดาวซึ่งเรียกว่า 'โชติมาตร' (Magnitude) เมื่อเรากล่าวถึงโขติมาตรโดยทั่วไปเราหมายถึง 'โชติมาตรปรากฏ' (Apparent magnitude) ซึ่งหมายถึงการจัดอันดับความสว่างของดาวบนท้องฟ้าซึ่งมองเห็นจากโลก 
เมื่อสองร้อยปีก่อนคริสตกาล ฮิปปาคัส (Hipparchus) นักปราชญ์ชาวกรีกได้กำหนดอันดับความสว่างของดาว โดยถือว่า ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ามีโชติมาตร 1 ดาวที่สว่างเป็นครึ่งหนึ่งของอันดับแรกเป็นโชติมาตร 2 ไล่ลงมาเช่นนี้จนถึงโชติมาตร 6 ซึ่งเป็นดาวที่สว่างน้อยที่สุดที่สามารถมองเห็นได้ ต่อมาในคริสตศตวรรษที่ 19 นักดาราศาสตร์กำหนดให้ ดาวโชติมาตร 1 สว่างเป็น 100 เท่า ของดาวโชติมาตร 6 ดังนั้นความสว่างของแต่ละโชติมาตรจะแตกต่างกัน 2.512 เท่า เนื่องจาก (2.512)5 เท่ากับ 100
*ปฏิบัติกิจกรรม 2.1 เทียนเล่มไหนสว่างกว่ากัน ( 50 points)
*ศึกษาสื่อความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=AS4zTgvTi4g ( 30.36 นาที) ( 50 points)
*ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับ โดยเขียนความรู้จากความเข้าใจของตนเองลงในสมุดงาน

กำหนดหัวเรื่องการทำรายงานกลุ่ม ๆ ละ 7 คน “หนังสั้นดาราศาสตร์”

13312742_977071955744490_1293291926867514595_n.png
48seabmb64g.png

week 04 June 6-10 2016 ( 290 points)
( หนังสือเรียนหน้า 21-27 )
2.2 ระยะห่างของดาวฤกษ์
2.3 สี อุณหภูมิและสเปกตรัมของดาวฤกษ์
เริ่มศึกษากันเลย
2.2 ระยะห่างของดาวฤกษ์
*ศึกษาการคำนวณหาระยะห่างของดาวฤกษ์ จากhttps://www.youtube.com/watch… ( นาทีที่ 1 -12.20 นาที) ( 50 points)
สรุปการคำนวณหาระยะห่างของดาวฤกษ์ ตามความเข้าใจของนักเรียน ( 50 points)
สูตร การหาระยะทางด้วยมุมพารัลแลกซ์ d = 1/p
d = ระยะทางถึงดวงดาว (distance) หน่วยเป็นพาร์เสค (pc)
p = มุมพารัลแล็กซ์ (parallax angle) หน่วยเป็นอาร์ควินาที
โดยที่ 1 องศา = 60 อาร์คนาที, 1 อาร์คนาที = 60 อาร์ควินาที

Website ที่ศึกษาเพิ่มเติม
https://sites.google.com/si…/dawvks12/raya-hang-khxng-dawvks
https://huamoo.wordpress.com/…/6-5-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B…/
http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/parallax

ไปสอบกันดีกว่านะ (ข้อสอบจะเห็นในคาบเรียนค่ะ) ตอบถูกได้ ข้อละ 10 คะแนน

2.3 สี อุณหภูมิและสเปกตรัมของดาวฤกษ์
*ศึกษาสื่อ จาก https://www.youtube.com/watch?v=IRbca9eAq1Q 
( นาทีที่ 13 – 20 รวม 7 นาที) สรุปใจความสำคัญลงสมุดงาน ( 50 points)
ไปสอบกันดีกว่านะ (ข้อสอบจะเห็นในคาบเรียนค่ะ) ตอบถูกได้ ข้อละ 10 คะแนน

48seabmb64g.png

week 05 June 13-17 2016 ( 270 points)
2.4 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
( หน้า 28-30 )
*ศึกษาสื่อจาก https://www.youtube.com/watch?v=ulYdIepwC78 สรุปใจความสำคัญลงสมุดงาน ( 100 points )
*ศึกษาสื่อ Powerpoint ชุด 5-1 ดาวฤกษ์ จดสรุปใจความสำคัญลงสมุดงาน ( 170 points )
https://www.facebook.com/media/set/…


Website จัดการเรียนรู้
เนื้อหา
http://www.vcharkarn.com/lesson/1084
http://www.youtube.com/watch?v=0L7umQUl7Kk
http://www.youtube.com/watch?v=nzidVU9IgGw
http://www.lesa.biz/astronomy/star
http://taloeyy.exteen.com/page-14
http://www.lesa.biz/astronomy/star/nebula
( ข้อสอบ )
http://writer.dek-d.com/little_satan/story/viewlongc.php…

ขอขอบคุณ Website ที่นำมาใช้จัดการเรียนการสอน

48seabmb64g.png

***********อ่านก่อนสอบกลางภาคที่นี่ ***************
หนังสือเรียนดวงดาวและโลกของเราhttp://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/4/eBook/
คู่มือ 
http://www.scimath.org/…/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87…/eBook/

เฉลยแบบทดสอบแต่ละ week ที่นี่ 
week04 ข้อสอบพร้อมเฉลย
https://www.facebook.com/media/set/…

week06 
ข้อสอบ https://docs.google.com/…/1HIJL6NUgnGsk35aTF8OWlIo…/viewform
เฉลย https://www.facebook.com/2016-Science-for-life-32281-96…/…/…

week 08
ข้อสอบ 
เทคโนโลยีอวกาศ
ข้อสอบ http://parichatsong.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
เฉลย http://parichatsong.blogspot.com/2011/07/blog-post_12.html
................................................................................................

A สอบหลังเรียนเรื่องระบบสุริยะ http://www.thaigoodview.com/…/phitsa…/suwicha_p/pretest.html
เฉลย????? นำขึ้นวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 หลังเลิกเรียน

ข้อสอบ C http://www.space.mict.go.th/question.php?level=1
เฉลย ข้อสอบแบบ Random โจทย์และคำตอบจะเปลี่ยนไปทุกครั้ง

ข้อสอบ D http://www.space.mict.go.th/question.php?level=2
เฉลย ข้อสอบแบบ Random โจทย์และคำตอบจะเปลี่ยนไปทุกครั้ง

ข้อสอบ E http://www.space.mict.go.th/question.php?level=3
เฉลย ข้อสอบแบบ Random โจทย์และคำตอบจะเปลี่ยนไปทุกครั้ง

ลองทำข้อสอบนี้ด้วยนะ http://pragroup7.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

อ่านสรุปเตรียมสอบกลางภาค 1-2559
บทที่ 1 กำเนิดเอกภพ
บทที่ 2 ดาวฤกษ์
บทที่ 3 ระบบสุริยะ
http://www.thaigoodview.com/…/phitsanu…/suwicha_p/index.html
บทที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
สัตว์ที่ขึ้นไปในอวกาศ http://men.kapook.com/view72901.html


48seabmb64g.png

Online Quiz @@@@
week 06 June 20 -24 2016 ( 270 points)
บทที่ 3 ระบบสุริยะ
3.1กำเนิดดวงอาทิตย์และบริวาร
( หน้า 32-34 )
*ทดสอบ Online ใช้เวลา 30 นาที ( 70 คะแนน)
จำนวน 70 ข้อที่ ( จะวาง Link ข้อสอบในคาบเรียน)
https://docs.google.com/…/1HIJL6NUgnGsk35aTF8OWlIo…/viewform

*ศึกษาสื่อ กำเนิดเอกภพและดวงอาทิตย์ (30.02 นาที) 
https://www.youtube.com/watch?v=O5GVapKVL8U
ตั้งใจศึกษาสื่อ( 100 points)
และสรุปลงสมุด ( 100 points)

48seabmb64g.png

Online Quiz @@@@
ประกาศถึงผู้ที่สอบได้น้อยกว่า 35 
*****ให้เข้าสอบใหม่อีกครั้ง โดยกรอกในช่องรหัสว่าสอบซ่อมแล้วตามด้วยรหัสนักเรียน
****ถ้าได้มากกว่า 35 แต่ประสงค์จะเพิ่มคะแนน ให้ใส่ สอบเพิ่มคะแนน ในช่องรหัส ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
ทำข้อสอบที่นี่ https://docs.google.com/…/1HIJL6NUgnGsk35aTF8OWlI…/viewform…

week 06 คะแนนสอบ Online 70 ข้อ บทที่ 2 ดาวฤกษ์ ให้นักเรียนดูผลคะแนนแล้วนะไปเติมลงในตารางเก็บคะแนน week 06
หมายเหตุ : ม.5/6 จะเข้าสอบได้อีกครั้งสำหรับคนที่สอบก่อนเฉลย 15 ข้อ


48seabmb64g.png

week 07 June 27- July 1 2016 ( 100 points)
3.2 องค์ประกอบของระบบสุริยะ (หน้า 35 – 45)
*นำเข้าสู่บทเรียน The Solar System Song ที่https://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0
(คะแนนพิเศษ 100 แต้ม แปลเพลงนี้)
หนังสือเรียน http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/4/eBook/
*ศึกษาสื่อ 
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล ( 7.06 นาที ) สรุป 50 pointshttps://www.youtube.com/watch?v=olI2RHrwtOM
สำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล (Explore planets in the solar system) ( 16.34 นาที ) สรุป 50 points
https://www.youtube.com/watch?v=RX0AciDJrAI

เนื้อเพลง The Solar System Song
I am the Sun.
I’m a burning ball of fire.
I’m very big indeed.
Life on earth depends on me.
I am the sun.

I am Mercury.
I’m the closest planet to the sun.
I’m a ball of iron — I have no moons.
I am Mercury.

I am Venus.
I’m the same size as the Earth
but I spin the other way and much more slowly.
I have no water — I am Venus.

I am the Earth.
The place where we all live.
There is land and lots of sea so I look blue.
I have a moon.
I am the Earth.

I am Mars.
I’m a rocky, red planet.
My mountains are the highest in our solar system.
I have 2 moons.
I am Mars.

I am Jupiter.
I’m a gas giant.
I’m the biggest and I spin the fastest.
I have the biggest moon.
I am Jupiter.

I am Saturn.
I’m a gas giant.
My rings are made of ice.
Titan is my biggest moon.
I am Saturn.

I am Uranus.
I’m an icy gas giant.
I’m the coldest planet in our solar system.
And I have rings made of dust.
I am Uranus.

I am Neptune.
I’m an icy gas giant.
I’m the farthest planet from the sun.
I have many storms.
I am Neptune.

***I am Pluto,
I’m the Closest Dwarf Planet,
Mostly made of rock and lots of ice,
I have four known moons,
I am Pluto

***I am Nibiru,
I’m also known as Planet X,
Zecharia Sitchin wrote about me,
I have Annunaki,
I am Nibiru.

We are The Solar System.
We are The Solar System.

ศึกษาเพิ่มเติม
กำเนิดระบบสุริยะ 1/2 ( 9.38 นาที ) https://www.youtube.com/watch?v=00icnlbVO2g 
**ศึกษาสื่อ กำเนิดระบบสุริยะ 2/2 ( 8.38 นาที )https://www.youtube.com/watch?v=4CJGLTehHiE


48seabmb64g.png

Online Quiz @@@@
week 08 July 4-8 2016 ( 284 points)
บทที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ
(สอบกลางภาคถึงเรื่องนี้)
*******ภาพลำดับงาน week 8 https://www.facebook.com/2016-Science-for-life-32281-96…/…/… 
***ทำแบบทดสอบเรื่องระบบสุริยะ 
A สอบหลังเรียนเรื่องระบบสุริยะ ได้................../10 คะแนน
ที่ http://www.thaigoodview.com/…/phitsa…/suwicha_p/pretest.html(10 points) 
B1***ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียนหน้า 48 – 63 สรุปใจความสำคัญลงสมุดงาน ( รวม 250 points)
- หลักการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ ( 50 points)
- การส่งและการโคจรของดาวเทียมมีหลักอย่างไร ( 50 points)
- การคำนวณวงโคจรของดาวเทียม หน้า 52 – 53 ( 50 points)
- การใช้ประโยชน์ของดาวเทียมแต่ละประเภท ( 50 points)
- สถานีอวกาศและยานอวกาศ ( 50 points)
http://parichatsong.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
จำนวน 24 ข้อ
หรือ

C 2***ทำแบบทดสอบเทคโนโลยีอวกาศ
ระดับง่าย http://www.space.mict.go.th/question.php?level=1
B สอบหลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ได้................../8 คะแนน
D 3***ทำแบบทดสอบเทคโนโลยีอวกาศ
ระดับปานกลาง http://www.space.mict.go.th/question.php?level=2
B สอบหลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ได้................../8 คะแนน
E 4***ทำแบบทดสอบเทคโนโลยีอวกาศ
ระดับยาก http://www.space.mict.go.th/question.php?level=3
B สอบหลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ได้................../8 คะแนน
ตารางคะแนนเก็บหลังสมุด week 1 – 8 ของ.......................รหัส.........
*****เงื่อนไขหนังสือเรียนต้องนำกลับไปอ่านสอบ
นำกลับมาในวันเรียนหลังสอบกลางภาค ( 500 points)
ถ้าไม่นำมา - 500

48seabmb64g.pngประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
@@@@@@ดูผลสอบที่นี่ https://www.facebook.com/2016-Science-for-life-32281-96…/…/…
@@@@ส่งงานซ่อมหรือเพิ่มคะแนนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 9.50 ให้ดำเนินการซ่อม
ส่วนผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 9.50 ขึ้นไป แต่ประสงค์เพิ่มคะแนน โดยจะเพิ่มที่คะแนนเก็บนะคะ ไม่ใช่เพิ่มคะแนนกลางภาค อีก 3 คะแนน
ให้ดำเนินการดังนี้ทั้งซ่อมและเพิ่มคะแนนทำแบบเดียวกัน
**********ให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 1 - 4 โดยลอกโจทย์และตอบคำถามให้ชัดเจน เขียนลงหลังสมุด
โดยเขียนชื่อนักเรียน รหัส ทุกหน้า แล้วถ่ายรูปส่งใต้โพสก์นี้ให้ตรงห้องและรายงานคะแนนสอบที่ได้ พร้อมบอกว่า ซ่อมหรือเพิ่มคะแนนเก็บ
หนังสือเรียนดวงดาวและโลกของเราhttp://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/4/eBook/
คู่มือ
http://www.scimath.org/…/%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87…/eBook/


48seabmb64g.png

week 10 July 21-27 2016 ( 500 points) ส่งภาพการ์ตูนจำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน้าภายใน 7 วัน

คำเตือน *****เครื่องคอมที่โรงเรียนมีระบบป้องกันการ Save งาน ถ้า Save แล้วปิดเครื่องเปิดมางานหายหมดนะคะ ********

***แจ้งผลสอบกลางภาค พร้อมวิธีการสอบซ่อมและเพิ่มคะแนนเก็บ
---------ผู้ที่ได้ต่ำกว่า 9.50 ซ่อมโดยทำแบบทดสอบท้ายบทที่ 1-4 ลอกโจทย์และตอบ 
----------ในคาบเรียนให้ทำบทที่ 1-2 แล้วนำมาให้ครูลงชื่อ 
----------บทที่ 3-4 ให้เวลา 7 วัน ถ่ายรูปส่งใต้ week 10
*** ผู้ที่ไม่ตกให้ทำ Science toon@e-book โดยเลือกเนื้อหาตั้งแต่ บทที่ 1 – 4 เลือกหัวข้อย่อย ๆ ทำ 4 หน้า(หรือมากกว่าก็ได้
แต่ต้องเป็นหน้าเลขคู่ตามหลักของหนังสือ) มี ปกหน้า(มีชื่อผู้จัดทำ ตราโรงเรียน รายละเอียดที่ควรมีที่ปก ตามที่ครูเคยแจ้งแล้ว
หรือดูจากตัวอย่างของรุ่นพี่ที่www.sahavicha.com ) เนื้อหา 1 เนื้อหา 2 ปกหลัง โดยทำได้ 3 แบบดังนี้
1. วาดลงสมุดงาน 3 หน้า ปก เนื้อหาหน้า 1 และ 2 
2. วาดใน www.ragemaker.net จำนวน 2 หน้า หน้าละ 4 panel ……Save เป็น JPEG นำส่งใต้ week 10 ก่อนหมดคาบหลัง
3. นำ comic toon จาก internet มาลบข้อความบน Photoshop แล้วเขียนเนื้อเรื่องเป็นข้อความภาษาไทย
จำนวน 2 หน้า ……Save เป็น JPEG นำส่งใต้ week 10 ก่อนหมดคาบหลัง
*** ส่งภายใน 2 คาบ ( 500 points)
การบ้านให้เวลา 7 วัน
***ทำซ่อมให้ครบ 4 บท ถ่ายรูปส่งที่ตอบกลับ week 10 ต่อจากงานในคาบเท่านั้น
***สะสางงานตั้งแต่ week 1-8 สำหรับผู้ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จะได้คะแนน 80% ของ week นั้น ๆ
***สร้าง Science toon@e-book ให้แล้วเสร็จ นำมาประกอบบน Microsoft word นำมาในคาบต่อไปเพื่อดำเนินการบน www.issuu.com48seabmb64g.png

ดูว่าตนเองขาดงานไหนบ้าง https://www.facebook.com/2016-Science-for-life-32281-96…/…/…

หนังสือเรียนดวงดาวและโลกของเราhttp://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/4/eBook/
คู่มือ
http://www.scimath.org/…/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87…/eBook/

ผู้ที่ต้องการส่งงานย้อนหลัง week 1 - 8 เพื่อขอเวลาเรียนคืนโดยทำงานให้ครบทุก week ที่ยังไม่ส่ง
ลงชื่อตนเองทุกหน้าของสมุดงาน ถ่ายสมุดทุกหน้าที่ทำเพิ่ม สร้างอัลบั้มแชร์แบบสาธารณะแล้วนำมาส่งใต้โพสก์นี้ ภายใน 7 วันหลังจาก week 10 
*****บอกด้วยว่าทำเพิ่ม week ใดบ้าง คิดคะแนน 80% แต่ละ week มาด้วย
*****งานซ่อม ส่งที่นี่ด้วยเช่นกัน ส่งให้ตรงห้อง
Clip โครงการ Mars one ไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารhttps://www.youtube.com/watch?v=P7aHJ32YBew

48seabmb64g.png

Week 11 August 1-5 2016 ( 1000 points)
บทที่ 5 โครงสร้างโลก 
***จัดทำ Science toon@e-book ให้แล้วเสร็จ โดยเลือกหัวข้อ 1 หัวข้อจากบทที่ 1-4 และเลือกเนื้อหาจากบทที่ 5 โครงสร้างโลก
หน้า 65-80 อีก 1 หัวข้อ โดยเนื้อหาทั้งเล่มต้องไม่ต่ำกว่า 4 หน้า รวมปกด้วยเป็น 8 หน้า ( 800 points นับหน้าละ 100 )
***Download เอกสารต้นแบบที่ https://drive.google.com/open… ( 200 points)
***แล้วทำการตกแต่งให้แล้วเสร็จในชั่วโมงเรียน ส่งไฟล์ word บันทึกชื่อไฟล์เป็นรหัสนักเรียน ส่งที่ข้อความส่วนตัวเพจเรียนแนบไฟล์ word และ PDF
โดยราบงานรหัสตนเองก่อน แนบไฟล์ด้วย

***ดูผลงานรุ่นพี่ ที่ https://issuu.com/karnpitchajeerasiri0- 
และที่ www.sahavicha.com
หนังสือเรียนดวงดาวและโลกของเราhttp://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/4/eBook/
คู่มือ
http://www.scimath.org/…/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87…/eBook/


48seabmb64g.png
Online Quiz @@@@
week 12 August 8-12 2016 ( 200 points)
ให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ( 30 points) ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScHvgAJq_vi5Qx38N…/viewform
ให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบเรื่องโครงสร้างโลก ( 30 points) ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe4Vhv3MVBaSyX3k3…/viewform
ให้ส่งไฟล์ Science toon@e-book ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งไฟล์ word และ PDF ที่ช่องข้อความเพจ แจ้งว่าไฟล์เสร็จสมบูรณ์
ชื่อไฟล์ต้องเป็นรหัสผู้เรียนเท่านั้น ( 140 points)48seabmb64g.png

week 13 August 15-19 2016 ( 300 points)
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ตอนที่ 1
หนังสือเรียน http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/4/eBook/

สรุปสื่อชุดที่ 1 ***สรุปโครงสร้างโลก https://www.youtube.com/watch?v=l6R_470EUpE ( 12.03 นาที) จดสรุป ( 100 points)

สรุปสื่อชุดที่ 2***วิวัฒนาการของทฤษฎีการแปรสัณฐานhttps://www.youtube.com/watch?v=QT_NJhVOR9c ( 17.49 นาที) ( 100 points)

สรุปสื่อชุดที่ 3***ทฤษฏีการเกิดทวีปเลื่อนhttps://www.youtube.com/watch?v=fjfXZzx04So ( 6.30 นาที) ( 100 points)

@@@ทำงานที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จ
ทำแบบทดสอบ Online 2 ชุด 
***แบบทดสอบเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ( 30 points) ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScHvgAJq_vi5Qx38N…/viewform

***แบบทดสอบเรื่องโครงสร้างโลก ( 30 points) ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe4Vhv3MVBaSyX3k3…/viewform

***ให้ส่งไฟล์ Science toon@e-book ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งไฟล์ word และ PDF ที่ช่องข้อความเพจ แจ้งว่าไฟล์เสร็จสมบูรณ์ ชื่อไฟล์ต้องเป็นรหัสผู้เรียนเท่านั้น 
คำเตือน : ส่งงานซ่อมกับ week 1-8 ใต้กล่องของขวัญหรือยัง


48seabmb64g.png

Online Quiz @@@@
week 14 August 22-26 2016 ( สรุป 190 /สอบ 40) แยกเก็บคะแนน 2 ช่อง

การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ตอนที่ 2
หนังสือเรียน http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/4/eBook/
ให้นักเรียนเลือกปฏิบัติงานดังนี้
1.ทำหนังสือ Science toon ยังไม่เสร็จ
***ทำให้เสร็จและนำส่งภายในคาบเรียนเท่านั้นถ้าไม่ทำให้นำผู้ปกครองมาช่วยจัดทำในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ห้อง 312
***เมื่อทำหนังสือเสร็จจึงดำเนินการในข้อ 2 ต่อไป ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
2.ทำหนังสือ Science toon เสร็จและส่งแล้ว 
***ให้เข้าศึกษาสื่อสรุปทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร ( 190 points)
https://prezi.com/hzww-mufomsp/presentation/
โดยจดเป็นกรอบตามสื่อ วาดลงสมุดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน 19 กรอบ
***ทดสอบหลังเรียนบทที่ 6 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณีภาค คะแนนเต็ม 40 คะแนน
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeNp1QdAeVtpvgxfp…/viewform
แหล่งสืบค้นข้อมูล
***
***ธรณีภาค https://pinpinat.wordpress.com/…/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%…/48seabmb64g.png

week 15 August 29- September 2 2016 ( 300 points)
บทที่ 7 แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ตอนที่ 1
7.1 แผ่นดินไหว
ดูข่าว ....แผ่นดินไหวตลาดเทศบาลเมืองเชียงราย 18.08 น. 05/05/2014
https://www.youtube.com/watch?v=cjytth7ATsI

ศึกษาสื่อ/จดสรุป ชุดที่ 1 ขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว ( 100 points)
https://www.youtube.com/watch?v=8bJuou6yCXE ( 10.15 นาที )
ศึกษาสื่อ/จดสรุป ชุดที่ 2 ประเทศไทยกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหว ( 100 points)
https://www.youtube.com/watch?v=-g2CHr4JG1g ( 24.24 นาที )
ศึกษาสื่อ/จดสรุป ชุดที่ 3 14รอยเลื่อนในไทย เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหว รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
( 100 points)
https://www.youtube.com/watch?v=gPZ3a2oIMe4 ( 6.52 นาที )

***ทุบโต๊ะข่าว : แผ่นดินไหวพม่า 7แมกนิจูด เจดีย์พุกามพังคลืน สะเทือนถึงตึกกรุงเทพ 24/08/59
https://www.youtube.com/watch?v=7PUeOD2VHRQ

ศึกษาสื่อเพิ่มเติม
ประเทศไทยมีภูเขาไฟจริงหรือ https://www.youtube.com/watch?v=SIfRtjc4fNQ
ดูข่าว......ทุบโต๊ะข่าว : แผ่นดินไหวพม่า 7แมกนิจูด เจดีย์พุกามพังคลืน สะเทือนถึงตึกกรุงเทพ 24/08/59
https://www.youtube.com/watch?v=7PUeOD2VHRQ ( 2.41 นาที)
10 เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกhttps://www.youtube.com/watch?v=VqESd3soMJE


48seabmb64g.png

Online Quiz@@@
week 16 September 5-9 2016 ( 200+สอบ 40 points)
บทที่ 7 แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ตอนที่ 2
7.2 ภูเขาไฟระเบิด
สรุปแผ่นดินไหว 
ดูสื่อ.... 
***ศึกษาสื่อชุดที่ 1 ( 100 points) 
***ศึกษาสื่อชุดที่ 2 ( 100 points) 
***Online Quiz 40 ข้อ
.........................................................................
************อธิบายแบบเต็ม*************
สรุปแผ่นดินไหว 
https://www.gotoknow.org/posts/192660
ดูสื่อ.....ย้อนเหตุการณ์ ภูเขาไฟระเบิดเมืองปอมเปอีhttps://www.youtube.com/watch?v=V6a2oPWhf5E ( 3.14 นาที)
***ศึกษาสื่อชุดที่ 1แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ( 100 points)https://www.youtube.com/watch?v=VZrjDuznIOo ( 13.44 นาที) 
***ศึกษาสื่อชุดที่ 2 ภูเขาไฟที่ดับแล้วในประเทศไทย ตะลุยธรรมชาติ ตามหาภูเขาไฟ ( 100 points) https://www.youtube.com/watch?v=-MIeJav9KJU ( 25.01 นาที)

***Online Quiz แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด @@@@ จำนวน 40 ข้อที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfsUgoSc5L_KhtVIz…/viewform

.............................................................................
สื่อสรุป
***ศึกษาสื่อจาก website ภูเขาไฟในประเทศไทยhttps://sites.google.com/…/phukhea…/phukheafi-ni-prathesthiy
******ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาhttp://www.vcharkarn.com/lesson/1074
ชมสื่อเพิ่มเติม
สารคดี - ตอน Pompeii โศกนาฏกรรมแห่งเมืองภูเขาไฟ HDhttps://www.youtube.com/watch?v=H3KFcbo7f1k (44.23 นาที)
***ภูเขาไฟที่ดับแล้วในประเทศไทย
วัดเขาอังคารเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วใน จ.บุรีรัมย์ Khao Angkan Temple, Buriram Tourist Attraction https://www.youtube.com/watch?v=BHw2U9ue3l0
***วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ บุรีรัมย์https://www.youtube.com/watch?v=CEDvblCMtUM

รวมข้อสอบ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=544747832303860&id=530474887064488

ทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ (Plate Tectonics)
http://www.baanjomyut.com/libr…/changes_in_the_earth/02.html
http://www.rmutphysics.com/…/naturemyst…/sci3/volcano/p1.htm

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php…

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php…

https://wan1966.files.wordpress.com/…/e0b980e0b889e0b8a5e0b…

http://www.thaigoodview.com/…/t…/science04/34/page/tast.html

http://group2-mathayom4-4.blogspot.com/2011/…/blog-post.html

http://group1m44.blogspot.com/2011/07/blog-post_16.html

http://writer.dek-d.com/m0chi/story/viewlongc.php…

http://www.vcharkarn.com/exam/set/2049
Generated 0.804169 sec.