Krukarn


จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สืบค้น อภิปรายและอธิบายกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
2. สืบค้น อภิปราย และอธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
3. อธิบายธรรมชาติของดาวฤกษ์
4. สืบค้น อภิปรายและอธิบายกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
5. สืบค้น อภิปรายและอธิบายกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ
6. บรรยายองค์ประกอบและขอบเขตของระบบสุริยะ
7. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
8. สืบค้น อภิปรายและอธิบายปัจจัยในการส่งและการโคจรของดาวเทียมและสถานีอากาศรอบโลก
9. คำนวณความเร็วของดาวเทียมในการโคจร
10. สืบค้น อภิปรายและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมด้านต่าง ๆ
11. สืบค้น อภิปรายและอธิบายการส่งและการสำรวจอวกาศด้วยยานอวกาศ
12. อธิบายลักษณะคลื่นไหวสะเทือนที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลก
13. อธิบายลักษณะโครงสร้างโลกแต่ละชั้น
14. อธิบายทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทรและหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีดังกล่าว
15. อธิบายทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณีและสาเหตุที่ทำให้แผ่นธรณีเคลื่อนที่
16. อธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะต่างๆ
17. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะต่างๆ
18. อธิบายสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
19. อธิบายขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหว
20. บอกตำแหน่งแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดที่เกิดขึ้นบนโลก
21. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
22. บอกแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว สึนามิและภูเขาไฟระเบิด
23. อธิบายอายุทางธรณีวิทยา
24. อธิบายความแตกต่างระหว่างอายุเปรียบเทียบและอายุสัมบูรณ์
25. บอกหลักฐานที่ใช้ในการอธิบายประวัติความเป็นมาทางธรณีวิทยาของพื้นที่
26. อธิบายการเกิดและประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์
27. อธิบายและบอกประโยชน์ของโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการลำดับชั้นหิน

Generated 0.015032 sec.