Krumafai


ประวัติ
ชื่อ นายบุญส่ง  พลคีรี
ชื่อเล่น มะไฟ
เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2(5 ปี)
สาขาวิชา พลศึกษา
จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ทำงาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
DSC04681d.jpg

Generated 0.017396 sec.