plan


งานธุรการกลุ่ม ✻
30946.jpg

นางสาวกัญจนา สุขเอม


1116465mvqznxdwre.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1116465mvqznxdwre.gif

1. การกรองงาน  จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหรือหนังสือราชการ  ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารนโยบายและแผน  ตลอดจนเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ

2. ดำเนินการโต้ตอบหนังสือราชการโดยให้นำหนังสือมาออกเลขที่งานธุรการโรงเรียน

3. ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางราชการ  ตามความเหมาะสม

4. จัดทำเอกสารหนังสือออกที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารนโยบายและแผน  หรือคำสั่งพร้อมออกเลขที่เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนามพร้อมจัดทำทะเบียนคุมคำสั่งพร้อมนำ File คำสั่งมาลงที่เครื่องคอมฯ ของงานธุรการโรงเรียน

5. แจ้งเวียนหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

6. จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

7. จัดหาเอกสาร  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงาน  รวมทั้งจัดทำแผนผังกลุ่มบริหารนโยบายและแผน  จัดสถานที่ให้เหมาะกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน

8. จัดทำสารสนเทศงานกลุ่มให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

9. ทำหน้าที่แผนงานและพัสดุกลุ่มบริหารนโยบายและแผน

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

605703vsl24oz381.gif


Generated 0.015195 sec.