plan


งานสารสนเทศ ✻
ครูติ๊ก.jpg
นางกานต์พิชชา จีระศิริ

10_1212394649.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 10_1212394649.gif

1.  จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ครอบคลุมงานทุกกลุ่ม  เก็บรวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน  ประมวลข้อมูลด้านธุรการ  ด้านวิชาการ  ด้านการปกครอง  ด้านการบริการเป็นศูนย์สารสนเทศได้

2.  จัดศูนย์สารสนเทศของโรงเรียน  รวบรวมแบบรายงานข้อมูล  สถิติต่างๆ  แบบรายงานระบบข้อมูลระดับโรงเรียนทั้งหมด 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลข้อมูล  นำข้อมูลที่ได้รวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์  และประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน

4.  รายงานผลจากการวิเคราะห์  และการประเมินผลนำข้อมูลจากการประเมิน  การรายงาน  แจ้งข่าวสารเผยแพร่ให้ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  จัดระบบเครือข่าย  ข้อมูลสารสนเทศ 

5.  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายข้อมูล  สำรวจแบบการเก็บฐานข้อมูลของสถานศึกษา  จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบเครือข่าย  ข้อมูล สารสนเทศเชื่อมโยงกับระบบภายนอกโรงเรียน  จัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศให้มี ความรู้  ความสามารถ  ในการปฏิบัติภารกิจ  ประเมินผลและประสานงาน  ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุง  พัฒนาเป็นระยะๆ

6.  นำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเผยแพร่ลงเว็ปไซต์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  และจัดทำสารสนเทศโรงเรียนเป็นรูปเล่ม  รายงานผู้บังคับบัญชาภาคเรียนละ  1  ครั้ง
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

605703vsl24oz381.gif

Generated 0.015129 sec.