KruNaungSri


ประวัติส่วนตัว
นาสิทธิชัย  โพธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
กศ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

Generated 0.021143 sec.