samacom หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• ข้อมูลบุคลากร
• ผลงานนักเรียน
• ผลงานคุณครู

ทดสอบการเพิ่ม

กลุ่มบริหารงาน
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
• งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• งานห้องสมุด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
• คุณครูประจำกลุ่มสาระ
• คุณครูรุ่งสุรีย์ สิงหราช
• คุณครูบุศรา กุลานุสนธ์
• คุณครูประภาส จันทร์โคตร
• คุณครูศรายุทธ พุทธศรี

เอกสารเผยแพร่
• วิจัยในชั้นเรียนของคุณครู
• นวัตกรรมของคุณครู
• สารสนเทศของกลุ่มสาระฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 แถบหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์.png 

 สไลด์4.JPG


แถบประกาศ.png

new-icon-animated.gif รับสมัครด่วนพนักงานแม่บ้านกลุ่มสาระฯภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา (อ่านเพิ่มเติมคลิก !!)

 


Generated 0.562547 sec.